Svar på frågorna till lärloop 2

Svar på frågorna till lärloop 2

Lärloop 2.0

Innebar användandet av Samarbeta att du behövde tänka/arbeta på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare? Före/under/efter lektionen?

 

Förberedelserna tar lite längre tid eftersom vi upplever att vi blir mer noga med att formulera både instruktioner och faktatexter som ska publiceras. Orsaken till det är dels att materialet känns mer “bestående” och att vi i en delakultur vill att det vi lägger ut är något som vi kan stå för även formmässigt. Trots det gör man ofta om både egna och andras uppgifter så att det egentligen kanske inte är så viktigt att allt är helt perfekt alla gånger.

 

Under lektionen kan eleverna själva hitta material och följa med i föreläsningsanteckningar efter eget önskemål och behov, vilket underlättar för eleverna att själv anpassa upplägget till det egna inlärningssättet. Att allt material finns på ett ställe underlättar även för eleverna vid mer utforskande arbete och det frigör lite mer tid för oss som lärare att hjälpa till med själva lärandeprocessen istället för att springa iväg att göra nya kopior eller lösa praktiska problem kring material som elever glömt.

 

Tiden i klassrummet påverkas inte av Samarbeta i sig i första hand utan det beror på vilken form av metod som används vid en specifik lektion.

 

Efter lektionen är en skillnad att vi gör bedömningar och rättar på nätet istället för att skriva ut och rättar på papper. Vi ser praktiska fördelar med detta och det underlättar ett formativt arbetssätt men om vi har förändrat våra arbetsmetoder känns det inte som att det i första hand beror på verktyget utan på andra faktorer. Allmän input från forskning, föreläsare och egna erfarenheter gör att vi hela tiden utvecklar vår pedagogik.

 

Hur påverkades dina elever när du använde På Riktigt?

Denna fråga är lite svår att besvara för oss eftersom eleverna hela tiden varit inne i Samarbeta. Det vi kan göra är att titta tillbaka på hur det var innan vi arbetade med lärplattformen och jämföra hur vi upplever att elevernas situation har förändrats.

 

Det finns inget i själva lärplattformen som går att koppla direkt till påverkan av eleverna motivation. Som vi sagt tidigare beror det mer på vi väljer att lägga upp enskilda lektioner än på själva verktyget. Samma sak gäller engagemang och nyfikenhet, det är innehållet inte formen som är den viktigaste faktorn.

 

Något vi kan koppla till Samarbeta är att eleverna blir mer medvetna om sitt eget kunskapsläge eftersom de när som helst har tillgång till kommentarer och omdömen. Tidigare har eleverna i många fall bara fått detta i samband med återlämningar av prov och uppgifter eller vid ett betygssamtal under kursen. Vi har diskuterat om eleverna faktiskt utnyttjar denna tillgänglighet och kommit fram till att många elever förmodligen inte gör det, men att det är positivt att möjligheten ändå finns.

 

Lärplattformen tvingar även eleverna till mer ansvar genom att den erbjuder allt material som behövs. Eleven kan inte skylla på att den varit frånvarande eller tappat bort material och dessutom blir de mer oberoende av både lektionstid och det fysiska rummet för att kunna lösa uppgifter. Mer frihet innebär mer krav på ansvar och självständighet. För elever som klarar av att ta det ansvaret är det bara positiva effekter men för elever som behöver mer ramar är det viktig att läraren finns med och skapar struktur.

 

Lärloop 2.1

 

Vilka skillnader upplevde du mellan att själv designa för lärande och att använda färdigproducerat material?

Reflektera utifrån innehåll, struktur, arbetsprocess och bedömning. Vår upplevelse är att innehållet i undervisningen blir lättare att styra efter den nivå som gruppen ligger på jämfört med att använda färdigproducerat material. Material kan också enklare anpassas till innehållet i tidigare delar i kursen och aktuella händelser genom att löpande lägga till (och ta bort) delar. Vi har även möjlighet att på ett smidigt sätt lägga in fördjupningsmaterial för elever som snabbare blir färdiga med uppgifter eller som helt enkelt vill nå längre. Kort sagt blir det enklare att anpassa innehållet efter vår egen planering när de inte styrs av den färdiga utformningen i en bok eller annat förproducerat material.

 

Strukturen ändras egentligen inte av Samarbeta men det underlättar väldigt mycket att ha en digital plattform att utgå ifrån eftersom mycket av det material som vi använder är digitalt. Samarbeta ger ganska stora friheter i hur vi strukturerar det vi publicerar vilket vi tycker är positivt men det gör också att vi tvingas tänka till. Vi har upptäckt att det gäller att hitta en struktur som är enkel för eleverna att följa och att den strukturen inte nödvändigtvis är samma som är enklast för oss att följa. Framför allt vill eleverna enkelt kunna se var vi befinner oss just nu och att det tydligt syns vad som är en uppgift som ska bedömas och vad som är faktamaterial eller mindre diskussionsövningar. Här kan vi tänka oss att en fördel med att använda På riktigt är att det kommer att se mer likadant ut för eleverna oavsett vilken lektion de kommer till.

 

Arbetsprocessen skiljer sig inte åt på något större sätt från tidigare men det blir nog mer så att eleverna befinner sig på olika ställen i processen eftersom i princip allt material finns tillgängligt hela tiden. Vissa elever som missat lektioner kan jobba med en sak medan de som kommit längre jobbar med annat.

 

Bedömningen blir mer formativ nu jämfört med tidigare men vi är inte säkra på om det är verktyget i sig som är orsaken eller om det är en förändring i vårt allmänna sätt att se på bedömning. En sak som vi upplever kopplat till att publicera bedömningen på Samarbeta är att vi är mer noggranna med hur vi uttrycker oss. Vi försöker hålla oss till värdeorden i kunskapskraven och undvika mer svävande bedömningar. När vi vet att våra kommentarer och bedömningar kommer att ligga kvar och att eleven kan gå tillbaka och titta på dem så känns det viktigare att de är välskrivna redan från början så att eleven inte ska missförstå. Vi kan uppleva en viss utveckling hos oss själva där vi från början skrev väldigt långa kommentarer på få uppgifter till att nu skriva kortare kommentarer men på fler uppgifter. Eleverna får oftare dokumentera sina reflektioner i skrift vilket ger oss möjlighet till fler formella bedömningstillfällen än tidigare. Detta är både bra och dåligt. Bra för att det kan ge elever som inte deltar så mycket muntligt en chans att uttrycka sig och för att det tvingar eleverna att faktiskt reflektera kring det vi arbetar med. Dåligt för att det ibland skapar onödig stress för vissa elever för att de tror att en egentligen för betyget oviktig reflektion är viktig. Det skapar även mer arbete för oss som lärare eftersom det, som sagt, tar oss mer tid att formulera våra bedömningar när de ska publiceras jämfört med när vi ger elever mer informell bedömning direkt på lektioner eller skriver i anteckningar som bara är för våra ögon.

 

Vi upplever att bedömningen är enklare digitalt då det blir mindre steg inför publicering.

Det är en fördel att skräddarsy material i en högre utsträckning om man jämfört med att använda kurslitteratur. Då det är lättare att komponera ihop mer aktuellt material som är bättre anpassat till pedagogens egna kursupplägg. Lärplattformen kan användas för referenser och som ett komplement med extra resurser utöver kurslitteraturen. Detta ställer däremot höga krav på dig som lärare, då vi upplever att det ofta är hög kvalitet på kurslitteratur.

 

Vilka utmaningar ser du/ni att som lärare själv designa för lärande? Vilka framgångsfaktorer finns?

De utmaningar som vi direkt ser med att själv designa för lärarande är tid, rättigheter/upphovsrätt, estetiska kunskaper (det finns en anledning till att vissa personer jobbar med att göra grafiskt snygga layouter) och kvalitetssäkring.

 

Självklart tar det tid att som enskild lärare designa för lärande. Det är inget nytt eftersom lärare även innan digitaliseringen planerat lektioner och moment. Det som nu tillkommer är dels arbetet med att publicera på lärplattformen vilket kan ta mycket tid för den som inte är van och dels att vi upplever att det tar mer tid att jobba med själva utseendet på materialet.

 

När det gäller rättigheter är det ett område som vi diskuterar mycket just nu i Skellefteå och i just detta fall gäller det exempelvis om vi är många som “lånar” 15% av en lärobok så kommer vi ganska snabbt att gemensamt ha överskridit den tillåtna mängden. En annan fråga som vi nu inte berörts av eftersom vi valt att inte använda På riktigt är vad förlagen säger om vi använder vår rätt enligt copyright Sweden att kopiera underlag, då vi publicerar material till ett vinstdrivande företag.

 

Det som är framgångsfaktorer är först och främst att det ges tid för lärare att designa för lärande.

 

Hur kunde du synliggöra elevernas kunskaper med stöd av Samarbeta?

Genom att eleverna gör sina inlämningar i Samarbeta och eller genom att använda forum eller loggboksfunktionen i Samarbeta kan vi synliggöra elevernas kunskaper via kontinuerliga bedömningar. Vi kan också se vilka resurser eleven läser, vilket inte minst är ett synliggörande för eleven själv när den kan gå tillbaka till det de missat eller gå vidare till fördjupning av det som de upplever intressant.

 

Vad tar du med dig för lärdomar ifrån Lärloop 2 och 2.1 i din fortsatta verksamhet?

Vi tycker alla att vi börjat tänka mer kring design för lärande. Hur man kan designa någonting för att påverka vad man får ut. Genom att välja verktyg utifrån hur uppgiften ser ut och vad det är som eleven ska uppnå och bedömas på kan vi underlätta och styra lärandet och resultatet. Vi ser också ett problem i att när vi själva designar så är det viktigt att vi lyckas skapa en tydlighet och kvalitet som i designen är anpassade till elever med olika förutsättningar. När vi använder material som är skapat på förlag får vi ofta den designen och kvaliteten på köpet eftersom det finns personer med just den kompetensen som jobbar med att designa läromedlet. Vi tar även med oss erfarenheter utifrån våra gemensamma diskussioner, vårt samarbete.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s