Reflektioner efter lärloop 3.1

Reflektioner efter lärloop 3.1

Har modellen hjälpt dig att tänka på något nytt sätt vad gäller bedömning? 

Patrik Hernwall säger vid ett tillfälle i intervjun “OM vi ska ha med det” och syftar på om det multimodala ska vara en faktor i bedömningen. Detta är en central fråga i sammanhanget enligt mig och jag är inte helt säker på vad jag själv tycker. När det multimodala inte finns med i det centrala innehållet eller i kunskapskraven för en kurs ska vi då lägga vikt vid att göra formativa bedömningar av själva redovisningsformen? Vi kämpar hela tiden med stoffmängd och tid i kurserna och redan nu tvingas vi prioritera mellan olika delar av kursinnehållet. Att lägga tid på att utveckla elevernas förmågor i multimodala redovisningsformer skulle innebära att någon annan del i kursen skulle få stryka på foten. Det blir också en fråga om vilket ämnen som ska “ta på sig” att exempelvis lära eleverna göra film. Det finns en konflikt mellan att hjälpa eleverna att använda och utvecklas i de multimodala färdigheterna och hur kursplanerna och skolans struktur ser ut. Mycket skulle kunna bli bättre om eleverna fick mer hjälp och stöd i sina digitala kunskapsrepresentationer och produktioner men det finns en överhängande risk att det i alla fall till att börja med skulle gå ut över stoffet i vissa kurser.

 

När det gäller själva bedömningen så har modellen fått mig att reflektera kring hur min förståelse för en viss modalitet eller resurs kan påverka min uppfattning om kvaliteten på elevens arbete. Om jag inte förstår det eleven förmedlar genom den valda modaliteten och genren så kanske jag underskattar elevens kunskaper. Av den anledningen är det viktigt att jag som lärare sätter mig in den valda modaliteten och genren. Samtidigt finns det inte något självändamål för själva ämnet att eleven framför sin redovisning i form av en dubstepmusikvideo i förhållande till en debattartikel. Det måste finnas en tanke väl genomtänkt tanke bakom valet av modalitet, resurs och genre och där är får läraren en viktig roll som handledare. Min erfarenhet är de flesta eleverna inte självmant klarar av att göra stilistiska val i den utsträckningen att det bidrar till de delar av kunskapsrepresentationen som jag ska bedöma mot kunskapskraven i kursen. När jag jobbat med film tillsammans med elever har det ofta varit genrerna nyhetssändning eller komedi som de valt och det har mer handlat om effektsökeri än om att förmedla kunskap i ämnet. Detta framgår inte minst när jag pratat med eleverna om deras metodval. Just detta något som eleverna skulle kunna bli bättre på om vi i skolan jobbade mer med att formativt bedöma och hjälpa eleverna att utveckla multimodala former för kunskapsrepresentation men då är vi återigen tillbaka i frågan i vilken utsträckning vi ska ta in delar som inte ska bedömas i kursen.

Ett annat perspektiv på att det är viktigt att jag som lärare förstår modaliteten och resursen är att risken att jag bländas av ytan minskar och att jag faktiskt kan se det ämnesmässiga innehållet för vad det är. Låt mig ge ett konkret exempel.

Jag har ingen större kunskap om Minecraft så kanske överskattade jag den ämnesmässiga nivån i denna i mitt tycke fantastiska film som jag fick in förra året av en grupp i en tekniktrea. Uppgiften var att presentera en del av buddhismen och grupperna fick helt fria händer förutom att resultatet skulle publiceras på YouTube. I just denna grupp ingick elever som alla låg på den övre delen av betygsskalan och enligt gruppens loggbok la de ner betydligt mycket mer tid på sin film än den lektionstid som jag avsatt till uppgiften. Jag tycker som sagt att detta är väldigt bra både som redovisning och ämnesmässigt och det skulle vara intressant att höra vad andra har för uppfattning.

 

Vilka generella kvalitéer har du identifierat i elevernas multimodala gestaltningar?

Eftersom jag inte gjort något ytterligare arbete med eleverna kring multimodala gestaltningsformer så har jag inte så mycket att tillägga utöver det jag skrivit under mitt inlägg till loop 3.0. Kort sagt har jag inte identifierat några generella kvalitéer i de ljudinspelningar som eleverna har gjort. Jag blev till och med överraskad över hur många elever som behövde hjälp med att göra en ljudinspelning rent tekniskt. Eleverna har löst uppgiften på ett sätt som jag närmast skulle kalla en inspelning av en muntlig redovisning och därmed inte utnyttjat de valda resurserna på något sätt som höjer kvalitéen. Jag kan se att min utformning och presentation av uppgiften kan ha spelat en roll här, jag borde kanske ha handlett eleverna mer och visat på tänkbara sätt att utnyttja modaliteten för att lösa uppgiften. En tänkbar utveckling av uppgiften för att få upp kvalitén skulle vara att jag styr eleverna till att inspelningen ska likna ett radioprogram. I det fallet skulle jag kunna bedöma radio som en modalitet/resurs och exempelvis nyhetessändning som en genre. Det är möjligt att det hade kunnat få eleverna att ta sig an uppgiften på ett annat sätt och jag hade kunnat lägga in ett moment i uppgiften där eleven fick diskutera radio som en media och källa.

 

Vilka ämnesspecifika kvalitéer har du identifierat i elevernas multimodala gestaltningar?

Om jag ska bedöma det eleverna gjort som en vanlig muntlig framställning så kan jag identifiera och bedöma elevernas förmåga att “på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer” och om eleverna kan “formulera sig självständigt utifrån källorna”. Som jag skriver ovan så skulle det vara möjligt att utveckla uppgiften för att få med mer ämnesspecifika kvalitéer men tittar jag på kursplanen så finns det egentligen ingen skrivning som stödjer att multimodala gestaltningar skulle vara en ämnesspecifik kunskap. I det centrala innehållet står det “presentation i olika former med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter”. Här finns en viss tvetydighet där den första delen om olika tekniker talar för multimodalitet medan den andra delen ganska kraftigt avgränsar mot vad jag skulle kalla traditionella modaliteter.

Om man jämför ämnets syfte med det centrala innehållet i kurserna så finns denna tvetydighet även där. Oavsett vilken nivå på kurserna är det traditionella modaliteter som nämns medan det i själva ämnets syfte står “Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.”. Delen om modern informationsteknik är alltså bortplockad från kursernas centrala innehåll och får därmed en lägre prioritet och eftersom det inte alls nämns i kunskapskraven så är det svårt att säga att multimodalitet skulle vara en ämnesspecifik kunskap. Jag tycker att det är synd att styrdokumenten är skrivna så men det är vad vi har att förhålla oss till vid planering och bedömning.

 

Hur skiljer sig din bedömning av dessa gestaltningar från hur du vanligtvis bedömer dina elevers kunskaper?

Jag tycker inte att min bedömning skiljer sig nämnvärt från hur jag vanligtvis gör. En sak som förändrar min arbetsmetod är att jag jämfört med en vanlig muntlig framställning nu på ett enkelt sätt kan gå tillbaka och lyssna igenom om det är något som jag funderar på. Jag kan också koncentra mig helt och hållet på elevens röst och vad eleven säger vilket kan vara svårt vid redovisningar i ett klassrum där mycket annat kan ta uppmärksamhet. Det är lite mer tidskrävande än att läsa text men som alternativ till att bara få lyssna på en muntlig redovisning vid ett tillfälle gång är redovisning i form av ljudinspelning inte alls så dumt. Det kräver så klart att jag ställer de frågor som jag hade gjort “live” till eleven på ett annat sätt för att ge eleven möjlighet att tydliggöra och utveckla.

Avslutningsvis, i EU:s 8 nyckelkompetenser och lite här och var i styrdokumenten finns skrivningar om digitala kunskaper och mot bakgrund av det borde multimodala kunskapsrepresentationer vara en självklarhet att jobba med i alla ämnen. Men det finns inget tydligt stöd i kursplanerna för de ämnen jag undervisar i och jag ser även intressekonflikter mellan olika ämnens ansvarsområde. I ämnet samhällskunskap är text många gånger oslagbart för att förmedla och representera kunskaper och att använda andra modaliteter tar oftast mer tid än det ger vinster i resultat för bedömningen. Jag tycker själv att det skulle vara bra om annat än text skulle lyftas fram tydligare i kursplanen eftersom det skulle motivera att det bedömdes och därmed att elevernas digitala förmågor skulle utvecklas. Men som förutsättningarna ser ut nu är text många gånger att föredra för att jag ska kunna bedöma mot kunskapskraven på ett bra sätt. Frågan om och i vilken utsträckning vi ska göra bedömningar av själva modaliteterna behöver i mitt tycke ett tydligare svar i styrdokumenten. Oavsett detta finns det anledning för mig som lärare att fundera mer kring hur jag bedömer kunskapsrepresentationer som elever producerar i annan form är text och där kan modellen fungera som en utgångspunkt för hur man kan tänka även om den inte ger några svar.

Annonser

En reaktion på ”Reflektioner efter lärloop 3.1

  1. Jag håller med om i princip allt du skriver! Att arbeta med multimodala produktioner tar tid och det behövs kompetens från många olika områden. Det är svårt att som enskild lärare i en kurs både hinna utveckla alla dessa kompetenser och tekniker. Sedan är det inte helt klart hur det ska bedömas utifrån kunskapskraven även om man tänker på dessa utifrån ett vidgat textbegrepp.

    Jag tittade på filmen om Buddismen och den var verkligen bra. Nu kan jag inte kunskapskraven för Religion så här utantill – men i vilket fall som helst kan jag se problemet. Slutproduktionen är bra! Men blir man ”bländad” av deras kunskaper att använda Mine Craft .. eller är det så att det ska tas med i bedömningen? ”Räcker” faktan i filmen? Hur ser man att det är utförligt och nyanserat? (om det nu finns med i kriterierna ..) osv. Jag tycker det här är svårt ..

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s